Батькам

Пам’ятайте!

Батькам не варто ро­бити:
• Змушувати дитину йти вашим шляхом, навіть якщо у вашій родині усі були вчителями чи лікарями.
• Примушувати дити­ну змінити своє рішення, якщо вважаєте, що вибір її майбутньої професії не­вдалий. Допоможіть їй ро­зібратися, чи справді вона розуміє, чим буде займа­тись у майбутньому.
• Нав’язувати дитині власний досвід (принцип «сам працюю в цій сфері і знаю як це важко, нехай хоч дитині буде легше»).
• Вибирати за дитину життєвий шлях, оскільки вибір, зроблений вами, може принести у майбутньому до невдач, незадоволеності розчарування, розчару­вання.
• Нервувати, якщо дитина часто змінює свій вибір. Спробуйте зрозуміти, з чим це пов’язано.
• Підганяти дитину якщо вона не знає ким хоче бути.
• Допоможіть їй виявити те, до чого у неї найбільше лежить душа.
• Обирати професію виходячи з того, що прибутково на сьогоднішній день.
• Тиснути на дитину, якщо вибір при­паде на непрестижну, непопулярну про­фесію. Адже коли людина займається улюбленою справою. Вона завжди дося­гає успіху.

Рішення щодо вибору професії повин­не відповідати інтересам дитини і нічиїм більше, адже саме це допоможе досягти успіху в професійному житті дитини.

Пам’ятайте, що обирати майбутню професію потрібно не протягом останніх шкільних місяців чи року. Починати по­трібно якомога раніше. Тоді, до закінчен­ня школи, дитина матиме достатньо часу визначитися, ким вона хоче стати.

Якою буде наша країна через 20-30 років в значній мірі не зале­жить від вас. Саме ваші діти не­вдовзі будуть забезпечувати доб­робут суспільства: вирощувати­муть хліб, будуватимуть нові міста, виготовлюватимуть промислове обладнання та товари широкого вжитку. Тепер, коли виробництво в Ук­раїні відроджується, значно зріс по­пит на робітничі професії. Підви­щується заробітна плата робітників, оновлюється обладнання, запро­ваджуються сучасні матеріали та новітні технології. Отже є мож­ливість працювати творчо і цікаво. Суспільство покладає свої надії на вас, тому що ви, в силу свого авторитету у дітей, можете впли­нути при прийнятті відповідально­го рішення щодо вибору професії. Ось чому, важливим є ваша по­інформованість щодо сучасних по­треб ринку праці та правил вибору професії.

Спеціалісти Іллінецького між­шкільного навчально-виробничого комбінату завжди готові вам допомогти у цьому.

Щоб допомогти дітям правильно вибрати професію, вам потрібно:
• Вивчити ринок праці, проаналізу­вати, які професії мають сталий попит. Вибір професії робити відповідно до ви­мог ринку праці.
• Створити у дитини якнайширше уявлення про світ професії:
- забезпечити максимальний доступ до всебічної інформації про різні про­фесії;
- відвідувати разом освітні виставки та дні відкритих дверей у навчальних зак­ладах;
- якомога більше розмовляти з дити­ною і дізнаватися, яка їй потрібна допо­мога, чого вона прагне і чого, можливо, не знає і боїться;
- організувати екскурсію до себе на роботу, познайомити з колегами, поре­комендувати відповідну літературу;
- влаштувати дитину учнем або асис­тентом до майстра, професіонала.
• Переконатися, щоб одержана інформація про професію не була одно­сторонньою, неповною.
• Підтримувати інтерес до обраної професії і створювати атмосферу заці­кавленості. Давати зрозуміти дитині, що поважаєте її вибір і вам не байдуже те, що вона робить у цьому напрямку.
• Стимулювати самостійність та ініціативу дитини у навчанні та самороз­витку, обов’язково підтримувати віру у власні сили.
• Вчити дитину ставити чіткі цілі та досягати їх (починаючи з маленьких зав­дань і поступово їх збільшувати).
• Запропонувати підлітку попрацювати на канікулах. Перспектива заробітку і мож­ливість спробувати свої сили дасть дитині можливість відчути себе самостійною підго­тує до прийняття важливих рішень.