Психологічна служба

 Кочмар Вікторія Вікторівна -
практичний психолог Іллінецького МНВК

Зі зміною економічної, політичної і соціально-культурної ситуації в країні необхідне нове розуміння змісту проблеми вибору професії.

Багато випускників коледжів, інститутів не з'являються на роботу за місцем розподілу. Низька їх закріплюваність на виробництві. Ознаки професійної безпорадності, відвертого незадоволення видом обраної діяльності значною мірою виявляються і в частини випускників університетів. Своєрідна, дуже небезпечна за своїми наслідками ланцюгова реакція. Тому правильний, всебічно обґрунтований підхід до вибору професії як для самої людини, так і для всього суспільства має не лише соціальне забарвлення а й величезну економічну вагу. Заняття справою, яка найповніше відповідає інтересам, здібностям, можливостям, нахилам людини і водночас задовольняє потреби суспільства - це один із домінуючих резервів підвищення продуктивності праці.

Специфіка психологічних проблем професійного вибору визначається нестабільною ситуацією в країні, необхідністю оволодіння новим соціально-економічним досвідом. З одного боку нові професії, що з'явилися в зв'язку з переходом до ринкових умов, не мають ще коренів в професійній культурі нашого суспільства. З іншого боку, відбувається процес руйнування стереотипів традиційних форм професіоналізації, які також змінюються в сучасних умовах.

Важливим є і те, що образ професії, як когнітивне та емоційне утворення, змінює систему загальних орієнтирів в суспільній та індивідуальній свідомості людей. Раніше ідеальний образ професіонала багато в чому був пов'язаний з образом конкретних людей і їх професійною „біографією", їх певними професійними цінностями. Зараз можна спостерігати, що в деякій мірі „ідеальний образ професіонала" замінений на „ідеальний образ життя" (американський, європейський, „нових росіян" та інші). Таким чином, професія виступає як засіб для досягнення цього образу життя, а не як істотна частина самого образу життя.

Все це приводить до розгубленості педагогів, шкільних психологів, батьків, що намагаються допомогти учням, які або знаходяться в стані невизначеності, або зробили свій сумнівний і примітивний професійний вибір. Безумовно, адекватність вибору і рівень оволодіння професією впливають на загальну якість життя. Тому так важливо зробити правильний вибір.

При цьому необхідно мати на увазі наступні обставини. По-перше, світ професій постійно змінюється. Кожен рік з'являється близько 500 нових професій. Разом з тим багато професій сьогодні „живуть" лише 5-15 років, а потім або „вмирають", або дуже змінюються. По-друге, особливістю сучасного світу професій є те, що на зміну моно професіоналізму приходить полі професіоналізм. Це значить, що людині треба прагнути оволодіти не єдиною професією, а декількома суміжними. По-третє, сама людина не є дещо „намертво" зв'язане з професією. Протягом життя може з'явитися бажання або необхідність змінити професію або кваліфікацію. А для цього необхідно бути готовим до того, що знань і вмінь, отриманих в період навчання, не вистачить на весь час трудової діяльності. Людині протягом життя не раз доведеться переучуватись, займатися самоосвітою, самовихованням. Тому однією з головних цілей сучасного професійного навчання є розвиток в них зацікавленості і потреби в самозміні, здатного до перетворення спеціаліста в професіонала, яка принципово відрізняється від мети традиційної професійної школи - підготувати учня до виконання конкретних функцій в професійному житті. Зрозуміло, що пріоритетність знань не ставиться під сумнів, але на сучасному етапі розвитку суспільства цього вже не достатньо. В наш час розрізняють поняття спеціаліста і професіонала.

Професіонал, на відміну від спеціаліста, є суб'єктом професійної діяльності, а не просто носієм сукупності знань і умінь; він здатний до побудови свої діяльності, її зміни і розвитку, тобто здатний до саморозвитку.

Під саморозвитком в психології розуміють активне якісне перетворення людиною свого внутрішнього світу. Саморозвиток лежить в основі професійного розвитку, як динамічного і неперервного процесу проектування особистості.

Для того, щоб молода людина була професіоналом своєї справи, потрібно щоб вибрана професія в повній мірі відповідала її індивідуальним особливостям, задовольняла її особистісні проблеми, давала можливість реалізувати набутий потенціал. Значна роль в цьому відводиться профорієнтаційній роботі зі старшокласниками з урахуванням її психологічних особливостей.